"එයාගේ තාත්තා හිටියා නම් ඕක කරන්නේ නෑ" – බිම දැමූ පිළිරුව යළි එසවෙයිAda Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා » Subscribe to Ada …

source

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *